W Grupie Polsat Plus, tak silnie związanej z nowoczesnymi technologiami, zdajemy sobie sprawę, jak cenne jest doświadczenie pracowników. Pracują u nas eksperci z różnych dziedzin i o unikalnych specjalizacjach m.in. ope-ratorzy kamer, organizatorzy zaawansowanych produkcji telewizyjnych (w przypadku Telewizji Polsat), eksperci w dziedzinie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej czy najwyższej klasy fachowcy IT (w przypadku Polkomtelu) albo praktycy rynku wideo online, asy designu czy zawodowi konstruktorzy (w przypadku Cyfrowego Polsatu).

Wskaźnik fluktuacji1
TV Polsat Polkomtel2 Cyfrowy Polsat

Kobiety

4,5%

9,5%

6,7%

Mężczyźni

4,4%

6,5%

6,2%

Ogółem

4,4%

7,7%

6,5%

1 Po wyeliminowaniu migracji pracowników między spółkami Grupy Kapitałowej.
2 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

TV Polsat Polkomtel2 Cyfrowy Polsat

Kobiety

5,4%

10,7%

7,1%

Mężczyźni

5,0%

7,3%

8,4%

Ogółem

5,1%

8,1%

7,2%

1 Po wyeliminowaniu migracji pracowników między spółkami Grupy Kapitałowej.
2 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Zgodnie z Polityką Personalną Grupy zapewniamy porównywalne warunki pracy w każdej ze Spółek. Głównym celem naszej Polityki Personalnej jest budowanie atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Kierujemy się Polityką Różnorodności i Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat.

Naszym celem jest środowisko pracy wolne od dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, kompetencje, doświadczenie, ewentualny stopień niepełnosprawności, narodowość, pochodzenie etniczne i społeczne, kolor skóry, język komunikacji, status rodzicielski, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, poglądy polityczne lub wszelkie inne wymiary różnorodności zdefiniowane przez obowiązujące prawo.

Linie - pomarańcz

Przeciwdziałamy jakimkolwiek przejawom mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy. W Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie obowiązuje Polityka Antymobbingowa. W spółkach funkcjonuje też wewnętrzna Komisja Antymobbingowa. W Telewizji Polsat kwestie postępowania w przypadku działań noszących znamię mobbingu zostały opisane w Procedurze Antymobbingowej. Na bieżąco zapewniamy również szkolenia dla pracowników w tym zakresie.

W Grupie Polsat Plus obowiązuje także Kodeks Etyki, będący spisem wytycznych regulujących kwestie uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania.

slide image

Jak wynagradzamy naszych pracowników?

Dbamy o formalne aspekty zatrudnienia – umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia w Grupie, jednak w zależności od specyfiki działania poszczególnych Spółek Grupy i/lub oczekiwań naszych współpracowników stosujemy również inne formy zatrudnienia. Graniczne poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach określa Regulamin Wynagradzania.

W Grupie Polsat Plus przykładamy dużo starania do tego, by warunki pracy w naszych spółkach nie dyskryminowały nikogo, w szczególności pod względem wypłacanych wynagrodzeń. Wyrazem tej polityki jest bardzo wysoka liczba kobiet na stanowiskach menedżerskich oraz niewielka i sukcesywnie zawężająca się różnica w poziomie wynagrodzeń oferowanych kobietom i mężczyznom.

Wynagrodzenia kobiet w relacji do wynagrodzeń mężczyzn zatrudnionych w tej samej klasie zaszeregowania (wynagrodzenia mężczyzn to 100%)1

2017 2018 2019 2020

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

93,10%

95,20%

96,10%

96,50%

Odsetek pracowników, którzy podlegali badaniu

93,1%

93,4%

95,2%

96,6%

1Dane dla spółek Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura. Wskaźnik dotyczy stanowisk specjalistycznych.

Z uwagi na specyfikę naszej działalności, w której istnieje duża reprezentacja stanowisk inżynierskich i technicznych zajmowanych głównie przez mężczyzn, dla lepszego zobrazowania kwestii różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zaprezentowaliśmy wskaźnik relacji wynagrodzeń dla klas zaszeregowania poszczególnych stanowisk. Dotyczy on stanowisk specjalistycznych.

Oferujemy też szereg benefitów. Część z nich stanowi wsparcie w osiągnięciu tzw. work-life balance, tj. równowagi pomiędzy pracą (kariera, ambicja), a życiem prywatnym (zdrowie, rozrywka, rodzina, duchowość).

Wybrane benefity dostępne dla pracowników Grupy Polsat Plus
icon
Abonamentowa opieka medyczna

Wszyscy etatowi pracownicy Grupy objęci są bezpłatną prywatną opieką medyczną. Dodatkowo, mają również możliwość wykupienia po preferencyjnych stawkach abonamentu medycznego dla swojej rodziny, a także kontynuacji opieki medycznej po rozwiązaniu stosunku pracy na preferencyjnych warunkach.

icon
Program sportowy

Każdy pracownik ma możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu dla siebie i osób bliskich.

icon
Promocje pracownicze

Każdy pracownik ma możliwość zakupu zestawu telewizji cyfrowej, Internetu mobilnego lub stacjonarnego oraz telefonii komórkowej w sieci Plus ze specjalnymi rabatami.

icon
Ubezpieczenia

Grupa Polsat Plus oferuje również możliwość przystąpienia do programu dobrowolnego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez naszych partnerów ubezpieczeniowych. Każdy pracownik Grupy Polsat Plus jest też ubezpieczony na wypadek nieszczęśliwego wypadku w czasie pracy i delegacji.

icon
Eventy i konkursy pod patronatem partnerów biznesowych

Dużą popularnością cieszą się Dni Otwarte, podczas których organizowane są prezentacje i pokazy nowoczesnego sprzętu naszych partnerów (np. smartfonów, smartwatchy, inteligentnych urządzeń smart-home, sprzętu audio-wideo i innych gadżetów).

icon
Udział w eventach organizowanych przez Telewizję Polsat

Nasi pracownicy mają też możliwość udziału w nagraniach programów, eventów oraz imprez organizowanych przez Telewizję Polsat, a także pokazach filmów koprodukowanych przez spółki z Grupy.

icon
Oferty rabatowe

Na łamach Intranetu Cyfrowego Polsatu i Planety Plusa publikujemy oferty specjalne dla pracowników na czas wakacji i ferii zimowych, cykliczne oferty specjalne na kosmetyki ekologiczne, a także świąteczną ofertę sprzętu elektronicznego z atrakcyjnym rabatem.

icon
Oferty specjalne teatrów

Nasi pracownicy mają także szansę skorzystać ze specjalnej oferty kulturalnej. Wybrane teatry w Warszawie cyklicznie zapraszają na wybrane spektakle w ofercie specjalnej (możliwość zakupu biletów w atrakcyjnych cenach).

Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

Jednym z elementów naszej polityki socjalnej jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Środki ZFŚS są przeznaczane na: I) udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe (atrakcyjne oprocentowanie – 2%); II) udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej w wypadkach losowych (utrata zdrowia lub życia, ciężka sytuacja rodzinna, materialna itp.), III) dofinansowanie różnych form wypoczynku, IV) dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (imprezy sportowe, turystyczne, integracyjne, kulturalne itp.).

W 2020 r. w Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie:

  • udzielono 21 pożyczek na cele mieszkaniowe o łącznej wartości 670 tys. zł
  • ufundowano upominki świąteczne dla pracowników etatowych w wysokości blisko 480 tys. zł,
  • udzielono wsparcia finansowego w wysokości 458 tys. zł dla sekcji sportowych, działających w Grupie Polsat Plus,
  • udzielono 5 zapomóg w kwocie ponad 25,5 tys. zł na pokrycie kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji w związku z ciężkimi chorobami pracowników lub członków ich rodzin,
  • dofinansowano pobyty wakacyjne w Hotelu Ossa na kwotę 6,5 tys. zł,
  • dofinansowano urlopy dla pracowników oraz kolonie dla dzieci pracowników w kwocie 2 tys. zł.


W 2020 r. w Telewizji Polsat


  • udzielono 37 pożyczek na cele mieszkaniowe o łącznej wartości 457 tys. zł,
  • udzielono 17 zapomóg w kwocie ponad 64,5 tys. zł na pokrycie kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji w związku z ciężkimi chorobami pracowników lub członków ich rodzin,
  • ufundowano upominki świąteczne dla pracowników etatowych w wysokości ponad 158 tys. zł oraz dodatki Covid w wysokości blisko 151,5 tys. zł.

Stałym punktem w kalendarzu Grupy Polsat Plus są spotkania integracyjne, m.in. Piknik Rodzinny i okolicznościowe wydarzenia. Jednak w roku 2020, w efekcie pandemii koronawirusa, najbardziej skuteczne formy zacieśniania relacji między współpracownikami (spotkania, wyjazdy integracyjne czy wspólne warsztaty) stały się narzędziami praktycznie niedostępnymi w warunkach ograniczania kontaktów społecznych.