Tabela GRI

Linie - pomarańcz
intro image

GRI - wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, ang. Global Reporting Initiative. Stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania społecznie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. Poniższa tabela prezentuje kompletne zestawienie wartości GRI wraz z odniesieniami do konkretnych miejsc w treści raportu.

Założenia i podstawy raportowania
Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

101

Założenia i podstawy raportowania

Link

Wskaźniki profilowe
Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

102-1

Nazwa organizacji

Link

Link

102-2

Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

Link

Link

Link

102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Link

Link

102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej

Link

Link

102-5

Forma własności i struktura prawna organizacji

Link

Link

102-6

Obsługiwane rynki

Link

Link

102-7

Skala działalności

Link

102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

Link

102-9

Opis łańcucha dostaw

Link

102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

Link

102-11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

Link

102-12

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

Link

Link

102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

102-14

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

Link

Link

102-15

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

Link

Link

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

102-16

Wartości organizacji, Kodeks etyki, zasady i normy zachowań

Link

Link

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

102-18

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy

Link

Link

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

Link

102-41

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

Link

102-42

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

Link

102-43

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

Link

102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Link

102-46

Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

Link

102-47

Zidentyfikowane istotne tematy

Link

102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

Link

102-49

Zmiany w raportowaniu

Link

102-50

Okres raportowania

Link

102-51

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

Link

102-52

Cykl raportowania

Link

102-53

Dane kontaktowe

Link

102-54

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

Link

102-55

Indeks GRI

Link

102-56

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Link

Link

Link

103-2
103-3

Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarze Zgodności z prawem i regulacjami Ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

Link

103-2
103-3

Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarze Zatrudnienie Ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

Link

103-2
103-3

Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarze Edukacja i szkolenia Ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

Link

103-2
103-3

Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarze Różnorodność i równość szans Ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

Link

103-2
103-3

Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarze Przeciwdziałanie korupcji Ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

Link

103-2
103-3

Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarze wpływu społecznego Ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

Link

103-2
103-3

Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarze wpływu środowiskowego Ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

Link

Wskaźniki tematyczne
Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych)

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

203-1

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo

Link

Link

Link

203-2

Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania

Link

Link

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

205-3

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

206-1

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

301-1

Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

302-1

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

Link

302-4

Redukcja zużycia energii

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

306-1

Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia

Link

306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

401-1

Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia

Link

401-2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

Link

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

403-1

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy

Link

403-2

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

Link

403-3

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy

Link

403-4

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

Link

404-2

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

Link

404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

405-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności

Link

Link

Link

405-2

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

406-1

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

413-2

Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

416-2

Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

417-3

Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

418-1

Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych

Link

Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

419-1

Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi

Link

Wymogi Dyrektywy 2014/95/UE

Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?

Opis modelu biznesowego jednostki

Link

Opis zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi jako istotne

Link

Opis polityk, procedur należytej staranności oraz kluczowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień pracowniczych

Link

Opis polityk, procedur należytej staranności oraz kluczowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do środowiska naturalnego

Link

Opis polityk, procedur należytej staranności oraz kluczowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji

Link

Opis polityk, procedur należytej staranności oraz kluczowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do poszanowania praw człowieka

Prawa człowiek definiujemy, jako: prawo do ochrony życia prywatnego, wolność od poniżającego traktowania, prawo do niedyskryminacji

Link

Opis polityk, procedur należytej staranności oraz kluczowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych

Link