Wykorzystujemy szanse rynkowe. Jesteśmy przekonani, że Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla świadczonych przez nas obecnie oraz planowanych produktów i usług.

Wśród najważniejszych szans biznesowych wyróżniamy:
 • rosnące znaczenie pakietyzacji usług,
 • niskie nasycenie usługami konwergentnymi, w szczególności na obszarach nisko zurbanizowanych,
 • rozwój rynku internetowego w Polsce,
 • rozwój rynku nowych technologii i urządzeń, a wraz z nimi wzrost dostępu do treści audiowizualnych i ich konsumpcji,
 • korzystne zmiany cen usług mobilnych,
 • rosnący popyt na transmisję danych w smartfonach,
 • rozwój rynku reklamy w Polsce,
 • rosnące znaczenie kanałów tematycznych.

slide image

Szczegółowo analizujemy ryzyka

Rozumiemy biznesowe ryzyka, które towarzyszą naszej działalności. Analizujemy również ryzyka ESG (Environmental, Social, Governance) odnoszące się do kwestii społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. 

Istotne czynniki ryzyka ESG (wybrane przykłady)
Obszar ryzyka Kluczowe czynniki ryzyka Grupa Polsat Plus Cyfrowy Polsat Sposoby zarządzania ryzykiem

Działalność operacyjna

Utrata renomy marek

Cyklicznie monitorujemy poziom satysfakcji naszych klientów. Współpracujemy z mediami branżowymi oraz mediami ogólnotematycznymi, aby budować pozytywny wizerunek naszych marek oraz świadomie zarządzać relacjami z klientami i partnerami biznesowymi. Monitorujemy fora dyskusyjne oraz media społecznościowe celem rozpoznania negatywnych zjawisk oraz eliminacji fałszywych informacji dotyczących naszych głównych marek. Aktywnie wykorzystujemy również nasze media. Wydajemy magazyn dla naszych klientów „Brawo TY” m.in. celem edukowania w zakresie nowych technologii i naszych usług oraz pozytywnego eksponowania naszych marek.

Działalność operacyjna

Brak możliwości efektywnego utrzymywania i modernizacji sieci telekomunikacyjnej oraz zaoferowania klientom atrakcyjnych produktów i usług na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Mieszkańcy małych miejscowości i wsi mają ograniczony dostęp do rozrywki i edukacji, oferujemy im zatem atrakcyjną ofertę w przystępnej cenie. Powszechny dostęp do Internetu jest w tej chwili jednym z największych wyzwań społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy. Dzięki inwestycjom zapewniamy dostęp do szybkiego Internetu nawet tam, gdzie nie dociera zasięg sieci innych operatorów, oraz do rozrywki i edukacji dzięki telewizji.

Działalność operacyjna

Niepowodzenia w zakresie utrzymania, rozszerzenia lub modyfikacji sieci dystrybucji i sprzedaży

Dążymy do budowy zróżnicowanej sieci dystrybucji (sieć stacjonarna, telesprzedaż, online, door-to-door). W każdym z kanałów sprzedaży współpracujemy z wieloma partnerami, unikając monopolizacji wybranego kanału przez jednego silnego partnera. Dążymy  również do  zabezpieczenia  naszej sieci dystrybucji poprzez przejmowanie umów dzierżawy konkretnych lokalizacji, w których funkcjonują istotne z punktu widzenia naszej działalności punkty sprzedaży. Wspieramy naszych partnerów w lokalnych działaniach promocyjnych oraz dzielimy się z nimi naszą wiedzą. Organizujemy atrakcyjne programy nagradzania najlepszych sprzedawców.

Działałalność operacyjna

Niewystarczająca ochrona praw własności intelektualnej

Regulujemy w zawieranych umowach uzyskanie praw, na bieżąco monitorujemy terminy, na jakie udzielone zostały licencje, w każdym projekcie weryfikujemy konieczności uzyskania praw własności intelektualnej, umownie regulujemy odpowiedzialność podmiotów udzielających prawa za ich ewentualne wady prawne.

Działalność operacyjna

Ryzyko nadużyć ze strony klientów w szczególności w odniesieniu do usług telekomunika-cyjnych i płatnej telewizji

Na bieżąco monitorujemy zużycie generowane przez zarejestrowane w naszych systemach karty SIM, poszukując nietypowych wzorców ruchowych, głosowych, SMS czy MMS, które mogłyby sygnalizować ryzyko powstawania nadużyć. W razie namierzenia takiej sytuacji podejmujemy natychmiastowe działania celem zapobieżenia generowania dalszego strumienia podejrzanego ruchu. Na bieżąco monitorujemy, czy prawa własności intelektualnej oraz środki zabezpieczające oraz zapobiegające piractwu ochronią nas przed nieuprawnionym dostępem do naszych usług i kradzieżą naszych treści programowych. W przypadku wykrycia tego typu nadużyć podejmujemy stosowne kroki prawne.

Działalność operacyjna

Spadek użycia urządzeń mobilnych lub utrudnienia w pozyskiwaniu lokalizacji na stacje bazowe w wyniku obaw o szkodliwy wpływ urządzeń łączności bezprzewodowej na zdrowie

Podejmujemy działania edukacyjne, które mają za zadanie wyjaśnić ewentualne obawy. Uczestniczymy w inicjatywach lokalnych, których zadaniem jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy mieszkańcom rejonów, gdzie powstać mają ewentualnie nasze nowe stacje bazowe. Ściśle kontrolujemy poziom emisji sygnału na poszczególnych nadajnikach celem sprostania wymogom odpowiednich norm emisji pola elektromagnetycznego. Bierzemy aktywny udział w dyskusjach branżowych towarzyszących procesom legislacyjnym normującym standardy emisji pola elektromagnetycznego.

Obszar ryzyka Kluczowe czynniki ryzyka Grupa Polsat Plus Cyfrowy Polsat Sposoby zarządzania ryzykiem

Działalność operacyjna

Opóźnienia lub brak dostarczenia usług, infrastruktury lub sprzętu i komponentów od dostawców zewnętrznych

Dążymy do tego, by współpracować z więcej niż jednym dostawcą każdego rodzaju sprzętu bądź elementów naszej infrastruktury. Tworzymy średnio- i długoterminowe plany rozbudowy naszej infrastruktury, które komunikowane są naszym głównym dostawcom z odpowiednim wyprzedzeniem. Przygotowujemy z odpowiednim wyprzedzeniem plany dostaw sprzętu abonenckiego oraz na bieżąco monitorujemy harmonogramy dostaw, utrzymując optymalny poziom rotacji w magazynie oraz naszej sieci sprzedaży. Zabezpieczamy finansowo w umowach z dostawcami wszelkiego rodzaju opóźnienia w realizacji dostaw usług i sprzętu.

Elastyczność operacyjna, szybkość działania oraz uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych leżały także u podstaw założenia własnej fabryki dekoderów w 2007 r., która teraz funkcjonuje w ramach spółki InterPhone Service z naszej Grupy. Ponadto od zeszłego roku w ramach tej spółki działa także wykorzystywane na potrzeby Grupy nowoczesne centrum logistyczne, które pozwala w niezwykle efektywny i wysoce skuteczny sposób zarządzać dystrybucją produktów w całej sieci sprzedaży, z uwzględnieniem różnych kanałów sprzedaży i ich specyfiki.

Działalność operacyjna

Podatność infrastruktury sieciowej i nadawczej, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, na okoliczności zakłócające świadczone usługi leżące poza naszą kontrolą

Dążymy do posiadania redundantnych zasobów infrastruktury nadawczej, telekomunikacyjnej i informatycznej, celem zapobieżenia bądź ograniczenia negatywnych skutków sytuacji awaryjnych.

Wprowadziliśmy i utrzymujemy na bieżąco Plan Ciągłości Działania nakierowany na badanie i wczesne wykrywanie ryzyk w krytycznych z punktu widzenia naszej działalności procesach i usługach. Wpływ wybranych zagrożeń jest minimalizowany poprzez wczesne wdrażanie stosownych rekomendacji i działań naprawczych do naszych procesów i procedur.

Obszar ryzyka Kluczowe czynniki ryzyka Grupa Polsat Plus Cyfrowy Polsat Sposoby zarządzania ryzykiem

Działalność operacyjna

Utrata kadry zarządczej i kluczowych pracowników

Dbamy o atrakcyjność systemów wynagradzania i premiowania naszych kluczowych pracowników i kadry zarządzającej. Z wybranymi pracownikami zawieramy klauzule dotyczące wydłużenia okresu wypowiedzenia bądź zakazu konkurencji, które to postanowienia mają na celu między innymi zabezpieczenie dla naszej firmy odpowiedniego czasu na podjęcie działań celem zapobieżenia utraty tych pracowników. Wspieramy rozwój kluczowych pracowników i kadry zarządczej, kierując ich na specjalistyczne szkolenia, studia MBA i inne formy dokształcania, przez co budujemy także ich zaangażowanie i identyfikację z firmą.

Działalność operacyjna

Spory z pracownikami; wzrost kosztów pracy

Dbamy o dobre relacje z naszymi pracownikami i spełnianie wszystkich obowiązków ciążących na pracodawcy z tytułu wymogów prawa pracy. W sytuacji powstawania sytuacji spornej dążymy do dialogu celem wypracowania kompromisu. Posiadamy politykę antymobbingową i sprawnie działającą komisję antymobbingową. Dbamy o dobre i partnerskie relacje z przedstawicielami pracowników, prowadząc konstruktywny dialog z istniejącymi w naszych firmach związkami zawodowymi.

Działalność operacyjna

Wypadki pracowników i podwykonawców

Cyklicznie szkolimy wszystkich naszych pracowników w zakresie ogólnych przepisów BHP, jak i specyficznych wymogów dostosowanych do zakresu wykonywanych przez nich obowiązków. Dbamy o odpowiedni poziom zabezpieczenia miejsca pracy, jak również wysoką jakość urządzeń i odzieży gwarantujących bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców. W ramach naszej struktury funkcjonuje zorganizowana Formacja Obrony Cywilnej, obejmująca ponad 100 przeszkolonych z zakresu pomocy przedmedycznej pracowników.

Działania operacyjne

Ryzyko reputacyjne i finansowe w przypadku wystąpienia łapownictwa i korupcji

Dokonujemy cyklicznej analizy ryzyka wystąpienia korupcji. Staramy się wdrażać mechanizmy zapobiegające lub ograniczające ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych, w tym wdrożyliśmy m.in. Kodeks Etyki. Dążymy do podziału odpowiedzialności w zakresie podejmowania określonych decyzji, na przykład poprzez wielostopniową i zróżnicowaną ścieżkę akceptacji określonych decyzji.

Otoczenie rynkowe i makroekonomiczne

Narażenie na skutki regionalnego lub globalnego spowolnienia gospodarczego

Dążymy do dywersyfikacji naszej działalności biznesowej na szereg obszarów oraz zawierania z naszymi klientami umów kontraktowych, które co do zasady stabilizują wysokość naszych przychodów w średnim terminie. Staramy się oferować usługi o dobrej relacji jakości do ceny, co w naszej opinii minimalizować będzie ewentualne negatywne skutki spowolnienia gospodarczego na nasze wyniki finansowe.

Otoczenie prawno-regulacyjne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosowanych przez nas praktyk za ograniczające konkurencję lub naruszające polskie przepisy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów

Analizujemy na bieżąco zmiany w prawie, z których wynikają implikacje dla naszych działań rynkowych. Każdorazowo regulaminy, cenniki i kampanie reklamowe przygotowywane przez nasze działy marketingu podlegają weryfikacji i akceptacji ze strony zatrudnionych przez nas prawników. Śledzimy orzecznictwo UOKiK-u celem dostosowania naszych działań do wytycznych określanych przez urząd.

Otoczenie prawno-regulacyjne

Zapadanie niekorzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych lub sądowych

Inwestujemy w wiedzę prawników wewnętrznych oraz współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami zewnętrznymi, które zapewniają najwyższy poziom obsługi prowadzonych z naszym udziałem postępowań. Prawnicy wewnętrzni śledzą w sposób stały orzecznictwo sądów oraz organów administracyjnych. Aktywnie monitorujemy stan spraw oraz uczestniczymy we wszystkich spotkaniach oraz rozprawach, w prowadzonych z naszym udziałem sprawach.

Otoczenie prawno-regulacyjne

Ryzyko naruszenia przepisów polskiego i unijnego prawa regulującego naszą działalności na rynkach telekomunika-cyjnym, płatnej telewizji oraz nadawania i produkcji telewizyjnej i wynikającego z tego potencjalne sankcje i kary pieniężne

Inwestujemy w wiedzę pracowników naszych działów prawnych, którzy odpowiedzialni są za implementację nowych przepisów prawa do naszej działalności biznesowej. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi celem wsparcia organizacji w bardziej złożonych projektach. Angażujemy się aktywnie w działalność organizacji branżowych pozostających w dyskusji z legislatorami i regulatorami rynku, celem ustalenia z odpowiednim wyprzedzeniem zakresu nowych obowiązków prawnych, które dotyczyć mogą naszej działalności.

Otoczenie prawno-regulacyjne

Ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub wymogów stawianych przez przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Inwestujemy w szkolenia pracowników naszego działu zajmującego się tematyką ochrony danych osobowych. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi celem wsparcia organizacji w bardziej złożonych projektach. Inwestujemy w systemy informatyczne, których celem jest ograniczenie dostępu do szczególnych kategorii danych osobowych naszych pracowników, klientów i abonentów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi. Na bieżąco monitorujemy proces przetwarzania danych osobowych naszych pracowników, klientów i abonentów oraz weryfikujemy podstawy prawne do realizacji określonych celów biznesowych naszej spółki.

Otoczenie prawno-regulacyjne

Ryzyko naruszenia przepisów krajowych i unijnych regulujących w szczególności obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych i wynikającego z tego potencjalne sankcje i kary pieniężne

Inwestujemy w wiedzę pracowników naszego działu zajmującego się tematyką relacji inwestorskich. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi celem wsparcia organizacji w bardziej złożonych projektach. Na bieżąco uczestniczymy w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się tematyką obowiązków informacyjnych, np. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Więcej informacji o ryzykach wpływających na wyniki naszej działalności operacyjnej i finansowej znajduje się w  dostępnym w Internecie raporcie rocznym Grupy Polsat Plus.

Linie - pomarańcz
Kluczowe trendy rynkowe

Trendy wpływające na perspektywy rozwoju, przychody i rentowność Grupy Polsat Plus: • Wysoki poziom nasycenia rynku usługami świadczonymi przez Grupę oraz wysoki poziom konkurencyjności rynków, na których działamy,
 • pakietyzacja usług polegająca na łączeniu ofert usług medialnych i telekomunikacyjnych, a także usług spoza branży,
 • stabilizacja sytuacji konkurencyjnej na rynku telefonii mobilnej odzwierciedlona w malejącym wolumenie numerów przenoszonych przez klientów pomiędzy sieciami,
 • rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych i szybkie łącza internetowe,
 • rosnąca liczba smartfonów wśród klientów sieci mobilnych,
 • rosnące wymagania konsumentów w zakresie stopnia zaawansowania użytkowanych urządzeń końcowych,
 • zmiany w zakresie cenników usług komórkowych z jednoczesnym podniesieniem pakietów transmisji danych, wynikające ze wzrostu popytu na transmisję danych w smartfonach oraz przyszłych inwestycji w standard 5G,
 • rozwój nowoczesnych stacjonarnych sieci szerokopasmowych, w szczególności światłowodowych,
 • dynamiczny rozwój nielinearnych treści wideo, dostarczanych przez serwisy VOD i OTT, połączony ze wzrostem wydatków na  reklamę w Internecie,
 • systematyczny wzrost skłonności użytkowników do płacenia za treści wideo w internecie, w tym przede wszystkim płatności za kontent w modelu subskrypcyjnym,
 • wchodzenie na polski rynek wideo online kolejnych globalnych graczy działających w modelach VOD i OTT,
 • rosnące koszty produkcji treści telewizyjnych,
 • wzrost sprzedaży smartTV,
 • zmiany technologiczne w zakresie modelu świadczenia usługi płatnej telewizji, wynikające między innymi z rosnących oczekiwań konsumentów dotyczących dostarczania kontentu w modelu nielinearnym,
 • dalsza fragmentaryzacja rynku telewizyjnego (rosnący udział kanałów tematycznych w oglądalności i przychodach z reklamy),
 • postępująca konsolidacja na rynku płatnej telewizji, w segmencie telewizji kablowej,
 • konsolidacja na rynku telekomunikacyjnym, przejawiająca się akwizycjami lokalnych operatorów przewodowych przez większe grupy telekomunikacyjne,
 • zmiany właścicielskie na rynku produkcji i nadawania kanałów telewizyjnych.

Wyróżniają nas nagrody

„Złoty Bell”
icon
Cyfrowy Polsat

w kategorii „Debiut Roku 2019” – za telewizję internetową z dekoderem EVOBOX STREAM

icon
Plus

w kategorii „Internet Mobilny Roku 2019”.

icon
Netia

w kategorii „Oferta Operatorska w segmencie B2B w roku 2019” za wyznaczającą nowy standard usługę Netia Contact Center.

icon
Grupa Polsat Plus

"Operator Roku 2019"