Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy

Linie - pomarańcz
intro image

Bezpieczeństwo i higiena pracy są dla nas najwyższymi priorytetami. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych oraz stale dostosowujemy nasze procedury i instrukcje w zakresie BHP do zmieniających się warunków i czynników. W każdej ze spółek działają służby BHP, których zadaniem jest rozpoznanie i ocena stanu bezpieczeństwa oraz wszystkich elementów środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać. Zapewniamy pracownikom szkolenia okresowe BHP, przeciwpożarowe oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pracownicy Cyfrowego Polsatu, których stanowiska tego wymagają, kierowani są na specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości oraz uzyskują świadectwa kwalifikacji elektrycznych do 1 kV. Szkolenia te są niezbędne do wykonywania przez nich zadań na stanowiskach pracy.

icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
Dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

Tematem przewodnim Dnia BHP w 2020 r. był problem zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności COVID-19.

Cała Grupa Polsat Plus dokładnie i na bieżąco monitoruje sytuację dotyczącą koronawirusa i postępuje zgodnie z wytycznymi – zarówno WHO, jak i instytucji rządowych. Podejmujemy niezbędne działania profilaktyczne, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko pracy oraz zminimalizować możliwość zarażenia się wirusem przez pracowników i klientów.

Nasze kluczowe działania w tym zakresie to:

 • opracowanie szczegółowych zasad bezpieczeństwa pracy w obliczu zakażenia koronawirusem,
 • umożliwienie zdalnego wykonywania obowiązków dla osób, które mogą wykonywać je poza miejscem pracy,
 • zmiana zasad dostępu do systemów wewnętrznych,
 • udostępnienie materiałów wideo pt. „Bezpieczne wykonywanie pracy w obliczu zagrożenia koronawirusem”,
 • publikowanie bieżących informacji nt. funkcjonowania punktów kancelaryjnych Grupy Polsat Plus oraz Grupy Kapitałowej Netia,
 • stała dezynfekcja samochodów w wewnątrzgrupowej wypożyczalni,
 • udostępnianie porad ekspertów i wskazówek WHO „Jak radzić sobie ze stresem wywołanym koronowirusem”,
 • bieżące publikowanie informacji od naszego partnera medycznego LuxMed,
 • dzielenie się aktualnymi newsami od naszych partnerów (m.in. „Obsługa Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Spółek GCP w obliczu pandemii”),
 • udostępnianie bieżących informacji GIS na potrzeby nadzoru nad zakażeniami koronawirusem,
 • zachęcanie pracowników do treningów „W trosce o Wasz kręgosłup”,
 • promocja akcji społecznej #ZOSTAŃWDOMU i dzielenie się inspiracjami na atrakcyjne spędzenie czasu wolnego.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych opracowano i wprowadzono w życie program stosowania środków ochronnych, zapobiegających możliwości przekroczenia limitów GPO (Granicznych Poziomów Oddziaływania) oraz wystąpienia bezpośrednich i pośrednich zagrożeń elektromagnetycznych. Polkomtel Infrastruktura eliminuje zagrożenia elektromagnetyczne, uwzględniając wszelkie dostępne środki techniczne ograniczające emisję pola-EM u jego źródła lub ograniczające narażenie na pole-EM.

Pracownicy, którzy pracują w narażeniu na pola elektromagnetyczne, mogą przebywać jedynie w zasięgu przestrzeni pola-EM strefy pośredniej lub zagrożenia. Przebywanie pracowników w strefie niebezpiecznej w ramach codziennej praktyki jest zabronione. Warunki wykonywania pracy zapewniają, że dzienne narażenie jest tymczasowe - wskaźnik narażenia nie przekracza wartości równej jeden (W<1). Strefy ochronne są oznaczone zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie.

Cyklicznie wykonywane są pomiary kontrolne rozkładu pól elektromagnetycznych dla potrzeb BHP we wszystkich miejscach, w których mogą przebywać pracownicy w czasie wykonywania prac związanych z utrzymaniem stacji bazowych telefonii komórkowej, w sposób umożliwiający wyznaczenie ewentualnych granic stref ochronnych. Badania i pomiary pól wykonywane są tylko przez laboratoria, które posiadają ważną akredytację PCA. Pracownicy oraz współpracownicy mają zapewniony stały dostęp do aktualnych sprawozdań z pomiarów umieszczanych w wersji elektronicznej na serwerach spółki.

Pracownicy narażeni na pole-EM posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w polu elektromagnetycznym oraz są szkoleni w zakresie bezpiecznej pracy przy urządzeniach będących źródłami pól elektromagnetycznych oraz zasad przebywania w strefach ochronnych.

Szczegółowe zasady bezpiecznego wykonania praca określa ,,Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w polu elektromagnetycznym na stacjach bazowych telefonii komórkowej Polkomtel infrastruktura Sp. z o.o.” oraz dokumenty z nią powiązane.

Linie - pomarańcz
W Telewizji Polsat również wybrane osoby odbywają szkolenia specjalistyczne.
 • Wszyscy pracownicy, których praca wiąże się z obsługą urządzeń pod napięciem, posiadają uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) do obsługi urządzeń do 1 kV.
 • Osoby pracujące na wysokości przechodzą szkolenie przed przystąpieniem do wykonywanej pracy, jak również posiadają niezbędne ochrony zabezpieczające przed upadkiem/ szelki linki, kask, rękawice, bezpieczne atestowane drabiny/.
 • Na stanowiskach pracy, gdzie występuje pole elektromagnetyczne są wykonywane okresowe pomiary środowiska pracy. W ramach pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych zidentyfikowano i bezpieczną i pośrednią strefę zagrożenia, które zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki pomiarów są dostępne na stanowiskach pracy, a pracownicy odbyli przeszkolenie w zakresie bezpiecznego obsługiwania urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 • Na bieżąco jest prowadzona obowiązująca dokumentacja i rejestry.
 • Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania profilaktyczne dopuszczające, do wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy.
 • Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy przechodzi szkolenie wstępne (ogólne i stanowiskowe) z zakresu BHP, jak również szkolenie przeciwpożarowe, zapewniamy też szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w budynku znajdują się dwa defibrylatory. W związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 podjęto działania chroniące pracowników przed kontaktem na stanowiskach pracy. Opracowano i wdrożono stosowne procedury.